BOUWKUNDIG ADVIES EN TOEZICHT
LinkedIn

Toezicht

 
Toezicht, wat voegt dat toe aan het bouwproces? Deze vraag krijgt Buro Kemper vaak te beantwoorden en komt onder meer voort uit een vrij algemeen verbreid misverstand dat er sinds de ISO 9001 certificering geen toezicht meer nodig zou zijn omdat de aannemer daarmee zijn zaken “waterdicht” voor elkaar heeft. Helaas blijkt dat deze certificering weinig van doen heeft met de kwaliteit van de uitvoering. En juist daarin ligt de belangrijkste opgave van de toezichthouder: controleren of er gemaakt wordt wat de architect heeft getekend en waar de opdrachtgever voor betaald heeft. Ook is het van het grootste belang dat er op de bouwplaats een controle plaatsvindt op de uitvoering van de constructieve onderdelen en hun onderlinge samenhang. Kortom er dient op de bouw een controle plaats te vinden op esthetische, bouwkundige en constructieve kwaliteit. Daarnaast heeft het toezicht ook een constaterings- en meldplicht met betrekking tot het meer- en minderwerk.
 
Esthetische kwaliteit.
 
Een architect maakt een ontwerp en dit ontwerp wordt vertaald in tekeningen welke, onder andere, de belangrijkste details inzichtelijk maken. Deze details vormen de onderdelen van het ontwerp, en samen vormen zij de “handtekening” van de architect. De architect is er zeer veel aan gelegen dat deze details accuraat worden uitgevoerd. De opzichter zal hier extra aandacht aan moeten schenken, omdat een aannemer, van nature uit meer bezig is met de bouwkundige kant van de bouw dan de esthetische. De ervaring leert dat een aannemer in de regel toch zijn best zal doen om de esthetische details naar ontwerp uit te voeren, maar vroeg of laat lukt dit niet. Dat kan enerzijds zijn omdat de architect iets tekent dat in de praktijk niet kan worden gerealiseerd ( komt minder vaak voor) of de constructietekeningen komen niet overeen met de werktekeningen, of de werktekeningen komen niet overeen met de details (komt vaker voor) of het is veel makkelijker om het anders te doen (ook niet zelden). Nu hoeven deze situaties geen probleem op te leveren mits de aannemer voor dat het detail wordt uitgevoerd, contact opneemt met de opzichter. Deze zal het probleem bespreken en, eventueel na ruggespraak met de architect, een besluit nemen. Deze situatie wordt vanzelfsprekend echt van belang daar waar details, indien niet uitgevoerd volgens ontwerp, een bouwtechnisch of bouwfysisch probleem tot gevolg hebben. Daar moeten keuzes gemaakt worden. Voor de architect is het belangrijk te kunnen vertrouwen dat het toezicht in die gevallen waar het er echt toe doet contact met hem opneemt.
 

Bouwkundige kwaliteit.

Het toezicht op de bouw zorgt er voor dat de uitvoering van het werk overeenkomt met hetgeen in het bestek en tekeningen is omschreven. Dit geldt zowel voor de materialen, als de kwaliteit van de verwerking hiervan. Dit leidt soms tot discussies met betrekking tot de toleranties in de bouw en de interpretatie hiervan. Het belangrijkste hierbij is dat het toezicht consequent het werk controleert en beoordeeld op basis van het vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Dit gaat soms ook boven hetgeen is omschreven uit, en vergt van zowel de uitvoering als het toezicht een extra inspanning. De kwaliteit van het te maken werk staat in dit proces bovenaan. Daarbinnen is altijd plaats voor een gezonde discussie over de kwaliteit en wijze van uitvoering van de voorgeschreven details. Het komt niet zelden voor dat een aannemer vanuit zijn ervaring een goede inbreng heeft, waardoor een detail uiteindelijk toch anders dan omschreven wordt gemaakt. Het resultaat van deze inspanning is meestal een gelijkwaardig detail voor minder geld, of een beter detail voor hetzelfde geld. Omdat een goed ontworpen detail valt of staat bij een juiste uitvoering zal de opzichter vaak op het werk zijn om de uitvoering hiervan te controleren. Hierbij is goed contact met de uitvoerende bouwvakkers van groot belang. Een goede sfeer en een respectvolle omgang met elkaar op de bouw leidt tot de vorming van een team waarmee het goed bouwen is. Wanneer in zo een omgeving een bepaald detail niet goed wordt uitgevoerd, dan is het nooit een probleem dat, met uitleg waarom dit anders kan, gecorrigeerd te krijgen. Toezicht moet geen motie van wantrouwen zijn, maar een toegevoegde waarde.
 

Constructieve kwaliteit.

De laatste jaren is Nederland opgeschrikt door een aantal incidenten als gevolg van fouten in de bouw. Deze fouten hadden grotendeels voorkomen kunnen worden door goed en kundig toezicht. Hoewel de toezichthouder geen constructieve verantwoordelijkheid draagt, is hij vaak wel het laatste vangnet voor eventuele fouten. In de Nederlandse bouw is door de jaren heen een situatie ontstaan waarbinnen de constructieve verantwoordelijkheden versnipperd zijn geraakt. De hoofdconstructeur is verantwoordelijk voor bouw als geheel, maar enkele constructieve onderdelen daarbinnen worden onder verantwoordelijkheid van derden geproduceerd en berekend. Ondanks diverse controlerondes komt het voor dat bepaalde, soms essentiële zaken, tussen wal en schip raken. Hiervan heeft Buro Kemper de laatste jaren een teleurstellende hoeveelheid voorbeelden van verzameld. Daarnaast moet een opzichter begrijpen waar hij naar kijkt, en als hij het niet begrijpt navragen bij de constructeur waarom iets op een bepaalde wijze is ontworpen. Als de achterliggende redenen van hoe een constructief onderdeel op een bepaalde manier is gewapend bekend zijn, is de uitvoering van dit onderdeel ook veel makkelijker te beoordelen. Vervolgens moet hij onder alle omstandigheden de gemaakte wapening controleren. Ook als een bepaalde wapening al 24 keer goed gevlochten is, dient deze ook na 25 keer goed gecontroleerd te worden. Ook in de bouw geldt : In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
 
Benieuwd naar wat wij u te bieden hebben? Mail ons of bel op 06 55 780679.